Bases legals: Sorteig d’un cap de setmana a la Garrotxa, un vol en globus i una visita a La Fageda

Bases de participació

1. Empresa organitzadora  

Fageda Fundació, amb domicili Mas Els Casals, de 17811 Santa Pau, Girona, amb N.I.F. G17808247, i correu electrònic de contacte comunicacio@fageda.com.

2. Objecte 

Sorteig promocional.

3. Àmbit del sorteig

La participació en aquest sorteig és totalment gratuïta i es realitzarà mitjançant un sorteig automàtic contractat a un tercer: Easypromos.

Podran participar les persones que resideixin a la Comunitat Valenciana.

4. Data d’inici i data de finalització

El sorteig s’iniciarà el dia 1 de març de 2023 i finalitzarà el dia 15 de març de 2023 a les 23:59

5. Requisits de participació

Podran participar aquelles persones que resideixin a la Comunitat Valenciana, i que siguin majors d’edat o tinguin autorització dels seus pares i/o tutors legals.

6. Operativa

El sorteig tindrà lloc a través del perfil públic de l’organitzador a Instagram: @fageda. Entraran a formar part del sorteig tots aquells usuaris d’Instagram que ens segueixin, que etiquetin amb qui vindrien a gaudir de l’experiència que es regala (aquest també ha de tenir compte d’Instagram), i que facin m’agrada a la publicació. Un mateix usuari pot comentar tantes vegades com vulgui, sempre etiquetant a diferents usuaris d’Instagram.

7. Elecció dels guanyadors

El guanyador es triarà el 16 de març a través de l’eina Easypromos, que generarà un guanyador de manera aleatòria, amb el seu respectiu certificat d’autenticitat.

8. Premi

El premi consistirà en:

– Una estança de 2 nits per a 2 persones a Can Blanc, una antiga masia originària de finals del segle XIX, situada a Olot, dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, entre els aiguamolls de la Deu i de la font Moixina.

– Un vol en globus per a 2 persones (subjecte a la disponibilitat de dates de l’empresa que realitza els vols, Vol de Coloms).

– Una visita guiada a les nostres instal·lacions per a 2 persones.

El premi no podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador. Queda prohibida la seva venda. El premi no és acumulable amb cap altra promoció de l’organitzador. 

Si per alguna causa no us és possible aprofitar el premi, o no es dona resposta al missatge on es notifica a l’usuari que ha guanyat el premi, s’entendrà que renuncieu i La Fageda no us haurà de compensar. 

9. Finalització del sorteig i confirmació

El guanyador es triarà el 16 de març a través de l’eina Easypromos, que generarà un guanyador de manera aleatòria, amb el seu respectiu certificat d’autenticitat. L’usuari serà contactat a partir del dia 16 de març via missatge privat d’Instagram per explicar-li com gaudir del premi. El nom del guanyador es podrà fer públic als mateixos comptes d’Instagram de La Fageda. 

Quan s’obtingui un nom, es comprovarà que reuneixi tots els requisits per la participació del sorteig. Si aquest no reuneix els requisits, s’escollirà un substitut del premi entre els 2 suplents que proporciona la mateixa eina Easypromos per ordre de suplència. El guanyador/a haurà de confirmar l’acceptació del premi en màxim 1 setmana.

És molt important no seguir i no respondre a perfils que no siguin els oficials de La Fageda i que en puguin suplantar la identitat del perfil oficial d’Instagram, que és @fageda. En cap cas proporcionarem cap enllaç en el moment d’informar al guanyador. Mai sol·licitarem dades bancàries per a gestionar premis, ni enviarem enllaços per a emplenar formularis.

10. Entrega

El premi s’enviarà de la següent manera:

– Estada a la casa rural: S’enviarà el val regal per a 2 persones, expedit per la casa rural Can Blanc, al guanyador/a a través del correu electrònic proporcionat pel premiat. Aquest val s’haurà de bescanviar en el moment de fer la reserva del cap de setmana (subjecte a disponibilitat de la casa rural), trucant a la casa rural (972 27 60 20). El val estarà actiu durant tot l’any 2023, així doncs, s’haurà de gastar abans que finalitzi l’any.

– Vol en globus: S’enviarà el número de reserva del vol en globus per a 2 persones, expedit per Vol de Coloms, al guanyador/a a través del correu electrònic proporcionat pel premiat. El guanyador/a haurà de contactar amb Vol de Coloms per reservar el dia i l’hora que li agradaria gaudir del vol en globus (subjecte a disponibilitat de l’empresa), i, en el moment de fer la reserva, indicar que és el guanyador del sorteig organitzat per La Fageda i el número de reserva del vol en globus que se li haurà proporcionat.

– Visita a les instal·lacions de La Fageda: S’enviarà una invitació per a 2 persones, expedida per La Fageda, al guanyador/a a través del correu electrònic proporcionat pel premiat. El guanyador/a haurà de fer la reserva del dia i l’hora que vol visitar La Fageda a través del servei de reserves (www.fageda.com/visites) i indicar el codi que apareix a la invitació. Per a consultar els horaris de les visites i més informació, es pot entrar a la web de La Fageda  (www.fageda.com/visites) o bé, trucar al nostre Servei d’Atenció al Visitant (972 681 011, de dimarts a diumenge de 9 a 15 h).

11. Desqualificacions i penalitzacions

L’incompliment dels requisits mínims necessaris per a participar en el sorteig es considerarà com una participació nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot el dret sobre els premis atorgats. La Fageda es reserva el dret de no tenir en compte la participació d’un usuari en el cas que existeixin clars indicis de trampes o usos impropis amb relació al sorteig. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, servidor proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

12. Exoneració de responsabilitat

La Fageda Fundació no es responsabilitzarà de l’ús que faci el premiat del premi amb el qual hagi estat agraciat.

L’organitzador no assumeix cap responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir o minvar la realització del sorteig o el gaudiment total o parcial del premi. En cas que aquest sorteig finalment no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en el mateix, per errors tècnics, o  per qualsevol altre motiu que no escapi al control de l’organitzador i que afecti el normal desenvolupament del sorteig, La Fageda es reserva el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre el mateix.

13. Tractament de dades de caràcter personal – política de privacitat de la promoció

13.1. Responsable del Tractament:

La Fageda Fundació, amb domicili Mas Els Casals, 17811, Santa Pau, Girona amb N.I.F. G17808247.

13.2. Finalitat del tractament i base legal del mateix:

  1. Proporcionar l’accés a la promoció i la gestió.
  2. Compliment de les obligacions i serveis de la promoció, tal com es cita a les bases de la promoció.
  3. Gestió i execució de les obligacions i responsabilitats legals derivades del contingut de la promoció, segons detall de les bases de la promoció.
  4. Compliment dels requeriments legals que apliquen al promotor per la confecció del present sorteig.
  5. Si ha acceptat de forma expressa, enviar-li informació comercial sobre ofertes, novetats i productes.

13.3 Destinataris de les dades Les dades únicament seran cedides als transportistes per tal de fer-los arribar els regals als guanyadors; a l’Agència Tributària amb la finalitat de donar compliment a les obligacions fiscals.

14. Tractament de dades de caràcter personal – política de privacitat de la promoció

Les dades tindran un límit de tractament en la durada de la promoció. Únicament les dades facilitades amb l’objectiu de rebre informació dels nostres productes i serveis es conservaran fins que el mateix usuari manifesti que no desitja rebre més butlletins promocionals o exerceixi els seus drets d’usuaris.

En qualsevol cas, es conservaran les dades necessàries per a donar compliment a les obligacions legals.

15. Drets dels interessats

Els usuaris podran exercir els seus drets a la direcció de La Fageda Fundació a Mas Els Casals, 17811, Santa Pau, Girona. També tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD- www.aepd.es).

16. Acceptació de les bases i canvis

La participació en el present sorteig entén com implícita la lectura, comprensió i acceptació en la seva totalitat de les presents bases, podent La Fageda modificar-les en qualsevol moment, així com desqualificar automàticament a aquells participants que tinguin la manifesta intenció de perjudicar o danyar la imatge del sorteig o de La Fageda. Qualsevol manifestació, en el sentit de no acceptació de les bases, implicarà l’exclusió del participant, quedant l’organitzador alliberat de qualsevol obligació enfront d’aquest participant.

17. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pogués plantejar amb relació a la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Olot.
Forma part de la comunitat
Subscriu-te
Col·labora amb els projectes de La Fageda
COL·LABORA
Segueix-nos a les xarxes socials